facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

184. Par nepieprasītās pārmaksas par komunālajiem pakalpojumiem dzēšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā  
185. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
186. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 25.septembra Saistošo noteikumu Nr.17 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu” Pielikums
187. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I. G.  
188. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I. R.  
189. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu kopīpašuma ”Dzelmes ” ar kadastra numuru 4256 006 0098, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0098, sadalīšanai  
190. Par atļauju sadalīt īpašumu “Jaunzariņi ” ar kadastra numuru 4256 011 0051, Jaunpiebalgas pagasts, atdalot neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0052  
191. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam Gaujas iela 11, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads   
192. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lejas Brici” ar kadastra numuru 4256 010 0035, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0041 Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads   
193. Par inženierbūvju adrešu dzēšanu Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastā un Zosēnu pagastā   
194. Par grozījumiem Jaunpiebalgas vidusskolas Nolikumā “Konkursa par labākajiem sasniegumiem mācību un interešu izglītības programmu izpildē nolikums”   
195. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 25.septembra lēmumā Nr.154 (prot. Nr.2, 11.§) “Par Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas reorganizāciju”   
196. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 15.oktobra lēmumā Nr.182 (prot. Nr.12 10.§) “Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu”   
197. Par Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas ievēlēšanu   
198. Par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādes tarifa Jaunpiebalgas ciemā iznomājamām telpām Br. Kaudzīšu ielā 9 ar 2019. gada 1.janvāri apstiprināšanu   
199. Par Jaunpiebalgas vidusskolas dalību Eiropas Savienības projektā ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības (KA1) “Personu mobilitāte” ar projektu “Mācīsimies mācīt 21. gadsimta skolā”   
200. Par Jaunpiebalgas vidusskolas dalību Eiropas Savienības projektā ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” ar projektu “4C”   
 Pieņemts
zināšanai
Dažādi jautājumi   

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125