facebook icon

Notikusi projekta Nr. 19-09-A00702-000037 uzsākšanas sanāksme
Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalstu tiks īstenots projekts Nr.19-09-A00702-000037 “Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve”, kā rezultātā tiks uzlabota ceļa infrastruktūras kvalitāte un iedzīvotāju dzīves kvalitāte.
Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem šī gada 24.oktobrī Jaunpiebalgas novada domē norisinājās pirmā projekta “Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve”, piesaistot ELFLA un LAP finansējumu sanāksme, kuras laikā vienojās par ceļa pārbūves darbu uzsākšanu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 397 683,23 (trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro 23 centi).
Plānotais projekta realizācijas laiks ir līdz 2020.gada 30.jūnijam.
Pasūtītājs: Jaunpiebalgas novada dome reģ.Nr. 90000031033, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125 Būvuzņēmējs: SIA “Rubate” reģ. Nr.40003291605, Hipokrāta iela 2D, Rīga, LV-1079, tel. 64497777
Darbu vadītājs: Sandis Jankovs Sert. Nr. 4-04051, tel.nr. 26552475 
Būvuzraudzība: SIA “SISTĒMEKSPERTS” Reģ.nr. 44103048105, Gulbenes nov., Druvienas pag., "Mazvasaraudži-2", LV-4426 Normunds Šteinbergs sert. 5-01724, tel. 29122179
Projekta autors: AS “Ceļuprojekts” Reģ.nr. 40003026637, Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024
Autoruzraudzība: Ivo Pāss, AS “Ceļuprojekts sertifikāts Nr. 3-01118, tel. 67840581

ico pdf Būvtāfele (pdf)

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125