Drukāt

Brīvdabas estrādes “Taces” fasādes vienkāršotā atjaunošana
Nr. 19-09-AL18-A019.2201-000004 īstenots!

elfla logo

 

 

 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) aatklātā projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums „Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.
Projekts īstenots no 2019. gada 4.jūlija , objekts nodots ekspluatācijai 15.05.2020.
Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā ir atjaunota brīvdabas estrādes “Taces” fasāde – nomainīts jumta segums un ierīkota zibensaizsardzības sistēma, tādejādi Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem, ciemiņiem un māksliniekiem ir izveidota sakārtota, droša vide, kur sniegt un baudīt kvalitatīvus kultūras pasākumu.
Projekta mērķis
Veicot Jaunpiebalgas novada domei piederošās Brīvdabas estrādes “Taces” fasādes vienkāršoto atjaunošanu, tiek nodrošināta materiālā kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana un nodošana nākamajām paaudzēm, uzlabojot publiskās infrastruktūras sakārtošanu, nodrošinot tās drošu pieejamību un sasniedzamību visai sabiedrībai.
Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienību.
Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas bez PVN 19309,69 EUR, projekta attiecināmās izmaksas 19309,69 EUR, no projekta attiecināmajām izmaksām 90% publiskais finansējums 17378,72 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 1930,97 EUR.

Brīvdabas estrādes “Taces” fasādes vienkāršoto atjaunošanu veica SIA “Warss+”

Lai izdodas visiem kopā gūt prieku par realizēto projektu!
Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Sabiedrisko attiecību speciāliste/ Iepirkumu tehniskā sekretāre Signe Rupaine