facebook icon

100tautasdziesmas

Tautasdziesma – spēka dziesma, stiprie vārdi, piederības sajūta savai zemei un tautai - tā iedvesmo, spēcina, bagātina, vieno. Tautasdziesma mūsu senčus pavadīja ikdienas darbos, dabas procesos, gadskārtu griežos, priekos, bēdās, no dzimšanas brīža līdz aiziešanai mūžībā. Tautasdziesma – neatņemama dzīves daļa, katram novadam sava, nozīmīga, unikāla.
Kopīgiem spēkiem ir radīts unikāls materiāls - grāmata “100 Piebalgas tautasdziesmas”, kas sevī ietver Piebalgā pierakstīto tautas dziesmu izdevumu nošu formātā, ko ilustrējuši Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņi. Grāmatā apkopota daļa Piebalgas pusē pierakstītās tautas dziesmas un tā tika veidota kā kopīgs skolas projekts. Grāmata ir baudāma gan kā mākslas darbs, gan arī materiāls, ko varēs izmantot audzēkņi, pedagogi mācību procesā, apgūstot latviskās tradīcijas, kā arī ikviens, kam tuvas mūsu tautas latviskā mantojuma vērtības, tādējādi turpinot izkopt un uzturēt dzīvas vietējās tradīcijas.
Iedvesmu projekta tapšanai deva Latvijas 100. dzimšanas dienas svinības. Mēs vēlējāmies atstāt kaut ko paliekošu nākamajām paaudzēm – mūsu dāvanu Latvijai dzimšanas dienā, mūsu novada tautas dziesmu apkopojumu skaistā grāmatā – mākslas darbā.
Grāmata pavisam tapa veselus divus gadus. Sākotnēji vēlējāmies, lai Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas bērni labāk iepazītu Piebalgas novada tautas dziesmas. Tās iekļāvām dažādos mācību uzdevumos gan mūziķiem, gan māksliniekiem. Un tad, sapratām, ka viss, kas mums ir – ir atsevišķas mapītes bez struktūras un secības. Tādēļ nolēmām veidot grāmatu, kura būtu gan mācību līdzeklis, gan mākslas darbs, gan daļa mūsu novada vēstures.
Uzsākām tautas dziesmu apkopošanu. Šo darbu ar ļoti lielu rūpību veica mana mamma un mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja Sarma Petrovska. Tika apzinātas ap simts tautas dziesmas, kas pierakstītas Piebalgā un tās tuvākajā apkaimē, zinot, ka senāk Piebalgas novada robežas bija citādas, daudz plašākas. Tālāk turpinājās darbs pie savāktā materiāla strukturēšanas pa tēmām un blokiem, līdz nonācām pie četrām sadaļām, kas sasaucas ar Latvijas četriem gadalaikiem.
Mākslas programmas audzēkņi, skolas gada tēmas ietvaros, visu iepriekšējo periodu veidoja ilustrācijas grāmatai. Mūzikas programmās tautas dziesmas esam iekļāvuši mācību uzdevumos dziedot tās koncertos, konkursos, izmantojot kā mācību materiālu ikdienas darbā.
Visas savāktās tautas dziesmas no rokrakstiem ir pārrakstītas datorrakstā, un ir veikta audzēkņu radīto ilustrāciju pārfotografēšana, lai tās varētu izmantot grāmatā.
Grāmatā apkopota tikai neliela daļa no tautas dziesmām, kuras pierakstītas Piebalgas pusē. Tās atspoguļo Piebalgas dabu, tās ritējumu, norises cilvēku dzīvēs visos četros gadalaikos, tādējādi parādot vietējās kopienas tradīcijas un vērtības. Grāmatas ideja izvērtās kā vienots projekts visai skolai. Mūziķi dziesmas iekļauj mācību darbā, apgūst tās un izmanto savā koncertpraksē, savukārt mākslas programmas audzēkņi, zīmējot ilustrācijas šīm tautas dziesmām, apguva ilustrāciju kā vienu no vizuālās mākslas tehnikām.
Rakstījām projektus, lai dabūtu finansējumu grāmatas drukāšanai un maketēšanai, jo visu lielo darbu paveicām ar saviem spēkiem. Kad sapratām, ka VKKF projektu Vidzemes reģiona konkursā esam saņēmuši finansējumu, sākās pats spraigākais noslēguma etaps – grāmatas maketēšana un vizuālā koptēla veidošana. Šeit mani palīgi bija mūsu skolas skolotāja, Vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja un māksliniece Sandra Strēle, kura izveidoja grāmatas vizuālo koptēlu tādu – kāds tas šobrīd ir baudāms. Savukārt datordizainere Lauma Neretniece visas mūsu piezemētās un arī trakās idejas salika digitālajā formātā, lai grāmatu varētu nodrukāt.
Milzīgs atbalsts bija arī no mūsu sadarbības partneriem – tipogrāfijas “ADverts”, kas atsaucās visām pēdējā brīža izmaiņām un mākslinieciskajām idejām.
Līdz šim nav publicēts neviens izdevums, kur būtu apkopotas Piebalgas pusē pierakstītās tautas dziesmas. Tādēļ, veidojot šo grāmatu, vēlamies izcelt tieši mūsu novadam raksturīgo latviešu folkloras mutvārdu daiļradi – piebaldzēnu vērtības un tradīcijas tautas dziesmās.
Grāmatas tapšanā ir ieguldīts milzīgs kopdarbs un liels emocionāls atbalsts, par ko esmu no sirds pateicīga saviem kolēģiem mūzikas un mākslas skolā, kā arī Jaunpiebalgas novada domei. Bez tik nopietnas komandas šāds projekts nemaz nebūtu iespējams!
Mūsu radošā komanda:
Tautasdziesmas apkopoja un sakārtoja: Sarma Petrovska
Māksliniece: Sandra Strēle
Datordizains: Lauma Neretniece
Nošu materiālu digitalizēja: Sandra Briede
Grāmatu ilustrēja: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS PROGRAMMAS audzēkņi (skolotājas Zanda Liedskalniņa, Maija Apsīte, Rasa Vilka, Sandra Strēle)
Foto: Samanta Eihentāle
Atbastīja:
Latvijas valsts meži un Valsts kultūrkapitāla fonds Vidzemes kultūras programmas 2020. gada projektu konkursa ietvaros vkkf
Jaunpiebalgas novada dome jnd

Paldies saku arī Andrim Ērglim, Jurim Pīčam, Vēsmai Johansonei, Agitai Kupačai un ikvienam mūsu atbalstītājam un draugam, kas palīdzēja tapt grāmatai.

Izdevējs: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola
Tiražētājs: TIPOGRĀFIJA “ADverts”

Projekta kopējā tāme

Aktivitāte
(aktivitāšu nosaukumiem
jāsakrīt ar Projekta apraksta
7.punktā norādītajiem
aktivitāšu nosaukumiem)
Aprēķins/skaidrojums No VKKF
piešķirtais finansējums,
EUR
Līdz-finansējums,
EUR
Līdzfinansējuma avots
(“pašu finansējums” vai
“cits finansētājs”
(ja cits – norādīt finansētāju)
Grāmatas maketēšana Pakalpojums - 350 Pašu finansējums
Grāmatas
drukāšana
1000 eks.*2,549 EUR
= 2549,47 EUR
2500 628,16 Pašu finansējums
Grāmatas
atvēršana
Pakalpojums
(reprezentatīvie materiāli,
mākslinieciskais noformējums u.c.)
- 300 Pašu finansējums
Projekta
vadīšana
Atalgojums par projekta
sagatavošanu, koordinēšanu,
atspoguļošanu, dokumentēšanu un
formalitāšu sakārtošanu
- 200 Pašu finansējums
KOPĀ X 2500 1478,16 X

Paldies par iespēju Jaunpiebalgas novada domei un Valsts kultūrkapitāla fondam.
Skolas direktore – A. Sila
Projekta idejas un realizācijas autore - Aija Sila

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125