Drukāt

Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām  latvija logo 

Zemes vienības apgrūtinājumu plāna saskaņošana  latvija logo

Jaunpiebalgas novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes iznomāšana ģimenes (sakņu) dārzam  latvija logo 

Nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas paziņojumu nosūtīšana  latvija logo

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana  latvija logo

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos  latvija logo

Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam  latvija logo

Izziņa par nekustamā īpašuma piederību  latvija logo

Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem  latvija logo

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam  latvija logo

Informācijas izsniegšana par izstrādātā zemes ierīcības projekta grafisko daļu un teksta daļu  latvija logo

Izziņa vai informatīvā vēstule par nekustamā īpašuma nodokļi  latvija logo

ico pdf Adreses piešķiršana (pdf)
ico pdf Informācijas izsniegšana par izstrādātā detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (pdf)
ico pdf Izziņa( lēmums) par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (pdf)
ico doc Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām (doc)
ico doc Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi privātpersonām (doc)