Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem

Projekts Nr. 2009/0236/3DP/3.1.3.3.2./09/IPIA/VIAA/1033

Darbības programma 2007. - 2013. gadam: Infrastruktūra un pakalpojumi.
Prioritātes numurs un nosaukums: 1. prioritāte "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai".
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.1.3. pasākums "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nostiprināšanai".
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.3.3. aktivitāte "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.3.3.2. apakšaktivitāte "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem".

Jaunpiebalgas novada dome ir noslēgusi vienošanos Nr. 2009/0236/3DP/3.1.3.3.2./09/IPIA/VIAA/1033 ar valsts aģentūru "Valsts izglītības attīstības aģentūra" par projekta īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).
Projekta mērķis ir pielāgot Jaunpiebalgas vidusskolas vidi tā, lai tajā bez grūtībām iekļautos personas ar funkcionāliem traucējumiem.
Galvenie veicamie darbi:

  • veikt skolas ieejas mezgla rekonstrukciju,
  • veikt zāles un skatus renovāciju,
  • veikt sanitāro mezglu rekonstrukciju ar prasībām atbilstošu kanalizāciju, ierīkot liftu,
  • veikt elektroietaišu renovāciju.

Pašlaik notiek projekta īstenošana, kas plānota līdz 2010./2011. mācību gada sākumam.
Projekta vadītājs Juris Bērziņš.