Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aizvadīts sarunu vakars Jaunpiebalgā

Aizvadīts sarunu vakars Jaunpiebalgā

Ceturtdien, 1.februārī, Jaunpiebalgas Kultūras namā norisinājās Jaunpiebalgas iedzīvotāju sarunu vakars ar Cēsu novada pašvaldības vadību.

Sarunu vakarā ar Jaunpiebalgas pagasta iedzīvotājiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska, Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere un citi pārvaldes speciālisti. 

Sarunu vakara aktuālāko jautājumu kopsavilkums

Kā risinās EKO laukuma jautājums Jaunpiebalgā? 

Kā zināms, aizvadītās vasaras sākumā Jaunpiebalgā, Br. Kaudzīšu ielā 9, slēdza EKO laukumu. Laukums slēgts, beidzoties nomas līgumam starp Br. Kaudzīšu ielas 9 zemes īpašnieku un SIA "ZAAO".  

Pavasarī SIA "ZAAO" sāka jaunas EKO laukuma izveidošanai piemērotas vietas meklējumus Jaunpiebalgā, lai arī turpmāk iedzīvotajiem būtu ērti pieejami SIA "ZAAO" EKO laukuma pakalpojumi, tādējādi radot iespējas atkritumu šķirošanai. 

Apsekojot Jaunpiebalgas teritoriju, kā piemērota vieta tika izvēlēta teritorija Gaujas ielā 8B, pret kuru iedzīvotāji iebilda. Tika panākta vienošanās, ka iedzīvotājiem ir iespēja piedāvāt SIA "ZAAO" citus variantus EKO laukuma izveidei. 

Ņemot vērā lielās investīcijas, kas nepieciešamas jauna EKO laukuma izveidei un faktorus, piedāvātos variantus SIA "ZAAO" noraidīja, tāpēc rasta iespēja laukumu atjaunot vietā, kur tas bijis līdz šim. 
Jaunpiebalgas apvienības pārvalde nosūtījusi vēstuli zemes īpašnieka pilnvarotajai personai par iespējamo īpašuma sadalīšanu un atpirkšanu.

Atbilde no zemes īpašnieka pilnvarotās personas nav saņemta. Jaunpiebalgas apvienības pārvalde neatkāpsies no domas par EKO laukuma ierīkošanas Br. Kaudzīšu ielā 9. 

Kā pašvaldība organizēs BIO atkritumu šķirošanu? Kas par to jāzina iedzīvotājiem? Vai mums būs BIO konteineri?

Cēsu novada pašvaldība ir apstiprinājusi saistošos noteikumus, kuros ir minētas teritorijas, kurās būs pieejami bioloģisko atkritumu konteineri. Jaunpiebalgā šādas vietas nav izveidotas.  

Kad Jaunpiebalgā atrisināsies EKO laukuma jautājums, tajā būs pieejami arī BIO atkritumu konteineri. 

Privātmāju īpašniekiem ir iespēja izvēlēties - izmantot bioloģisko atkritumu konteineru vai veidot kompostēšanu sava īpašuma teritorijā.

Ja izvēle ir par labu kompostēšanai, par savu lēmumu jāinformē ZAAO, kas veidos un uzturēs mājkompostētāju reģistru.

Kas notiek ar apkures cenām Jaunpiebalgā?

2022./2023.gada apkures sezonu Jaunpiebalgas apvienībā nodrošināja pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošināja siltumu ar šķeldu.

Beidzoties 2022./2023.gada apkures sezonai, pakalpojuma sniedzējs lauza līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu.

Pārvalde izsludināja iepirkumu jaunam pakalpojuma sniedzējam. Iepirkums ilga vairāk nekā mēnesi, taču uz to nepieteicās neviens interesents. 

Pēc tam pārvalde uzaicināja pašvaldības speciālistus, lai apsekotu katlu māju. Pēc apsekošanas tika pieņemts lēmums, ka ātrākais risinājums, kā nodrošināt apkuri, ir iegādāties jaunu gāzes katlu. 

Jaunpiebalgas apvienības pārvalde izsludināja iepirkumu par gāzes katla iegādi un uzstādīšanu. Vēlāk tika izsludināts iepirkums gāzes iegādei. 

Noslēdzoties iepirkumiem un sākoties jaunajai apkures sezonai, tika aprēķināts jaunais tarifs.

Siltumenerģijas un karstā ūdens pakalpojumu lietotājiem tarifs par siltumenerģijas piegādi ir 95,35 euro/MWh bez PVN, savukārt tarifs par 1 m3 karstā ūdens uzsildīšanu - 5,72 euro/m3 bez PVN.

Siltumenerģijas gala tarifu nosaka tādi pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kā elektroenerģijas izmaksas, kurināmā izmaksas, dabas resursu nodoklis, administratīvie izdevumi, kā arī citas tarifā iekļaujamās izmaksas.

Tarifs ir mazāks, taču rēķini ir lielāki, jo pagājušajā apkures sezona valsts atbalsts, kas bija 15%. Tagad šie 15% jāapmaksā pašiem. 

Kur vērsties, ja, piemēram, vienā no istabām ir auksta truba un radiators?

Jaunpiebalgas apvienības katlu māja nodrošina patstāvīgu un stabilu apkuri. Pārvalde katrā mājas siltummezglā piegādā stabilu siltumu no 79 līdz 82 grādiem.

Tas, kā siltums sadalās pa māju ir katras mājas un katra dzīvokļa īpašnieka atbildība. 

Par konkrētām darbībām, lai uzlabotu dzīvokļu apsildi pašreizējos apstākļos, jāvienojas ar dzīvokļu īpašnieku biedrības biedriem vai mājas apsaimniekotāju.  

Kad būs noasfaltēts ceļš uz Zosēnu pagasta centru?

Jaunpiebalgas apvienības pārvalde šajā jautājumā ir sazinājusies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi", kuri informēja, ka šogad finansējums konkrētā ceļa posma sakārtošanai nav paredzēts. 

Jaunpiebalgā, Gaujas ielā ietve ziemā ļoti bieži ir neizbrienama, jo tā ir nošķiesta ar sniegu tīrot ielu. Vai darbinieki nevar vispirms notīrīt ielu un pēc tam ietvi? 

Pārvalde no rītiem tīra trotuāru, taču vēlāk, kad VSIA "Latvijas Valsts ceļi" tīra ielu, ar sniegu tiek nošķiests trotuārs, jo starp trotuāru un ielu nav zaļās zonas.

Šis jautājums ir izrunāts ar ceļu uzturētāju, arī pārvalde šim posmam pievērsīs lielāku uzmanību. 

Mainīgie klimatiskie apstākļi turpina brucināt asfaltbetona segumu arī Jaunpiebalgas ielās - Loka ielā, Priežu ielā (no krustojuma ar Loka ielu).  Vai segumu plānots atjaunot?

Šogad nav plānots asfaltēt minēto posmu. Pēc ziemas sezonas ceļš tiks apsekots un nepieciešamības gadījumā bedres tiks labotas. 

Kad būs laternas Priežu ielā (pie Līvānu mājām)?

Tuvākajā laikā laternas Priežu ielā nav plānots uzstādīt.

Vai Jaunpiebalgā, kāds seko līdzi tam, lai visi pieslēgtos centralizētajai kanalizācijai?

Pieslēgšanās centralizētai kanalizācijai ir brīvprātīga izvēle. 

Kā virzās sociālā aprūpes centra būvdarbi Jaunpiebalgā? Kad būs izsludinātas vakances? 

Pašreiz notiek aktīvs būvdarbu process. 

Ņemot vērā būvdarbu gaitā veiktās izmaiņas projektā, būvdarbu izpildes termiņš pagarināts līdz 2024.gada aprīļa beigām.  

Noslēdzoties būvdarbiem, aprūpes centrs jāaprīko ar iekārtām un mēbelēm. 

Informācija par vakancēm būs publicēta Jaunpiebalgas apvienības mājaslapā jaunpiebalga.lv un apvienības Facebook lapā. 

Kas notiks ar Jaunpiebalgas vidusskolu?

Cēsu novada mērķis ir saglabāt Jaunpiebalgas vidusskolu. 

Pašvaldība ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) ir panākusi, ka Jaunpiebalgas vidusskola tiek definēta kā pieejamības skola. Tas nozīmē, ka, skola ir saglabājama arī tad, ja tā neatbilst kādam no IZM kritērijiem. Skolas darbība ir nepieciešama, lai skolēniem nebūtu jāmēro pārlieku tāls ceļš uz kādu citu izglītības iestādi.

Jaunpiebalgas vidusskola ir uzrādījusi augstus sasniegumus, skolā ir laba izglītības kvalitāte. 

Vidusskolā plānotas investīcijas vēl kvalitatīvākai STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) priekšmetu apguvei. 

Arī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola pilnā mērā turpina darbību. 

Kad tiks atrasta bērniem un jauniešiem pieejama lokācija jauniešu centram? Kāpēc Jauniešu centram bieži mainās vadītājs?

Kā zināms, Jauniešu centrs atrodas Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes ēkā, pagraba stāvā. Pašreiz nav plānots centru ierīkot citviet. 

Iemesli darbinieku maiņai ir dažādi. Pašreiz centrā darbojas ļoti laba speciāliste, kura strādā un komunicē ar jauniešiem, kā arī organizē dažādus pasākumus, aktivitātes un raksta projektus.

Jauniešu centrs sadarbojas ar skolām, kultūras namu un vadību. 

Vai Cēsu novads no savas puses sniedz atbalstu skolai un grūtībās nonākušiem bērniem un jauniešiem, ģimenēm dažādu jautājumu risināšanā t.i. psihologa, karjeras konsultanta, jurista konsultācijas?

Vecpiebalgas vidusskolā ir logopēds, sociālie pedagogi, psihologs, skolotāju palīgi, drīzumā būs karjeras konsultants. Nav sava speciālā pedagoga, bet to nodrošina izglītības pārvalde. Ar speciālistu skola var sazināties un konsultēties.

Kā piesaiste novadam tiek veidota ar jaunajiem speciālistiem?

Cēsu novada pašvaldība piedāvā jauno speciālistu piesaistes stipendijas izglītībā un sociālajā jomā. Tiem, kuri Cēsu novadā ir gatavi strādāt izglītības vai sociālajā jomā, pašvaldība apmaksā mācības vai stipendiju.

Vai skolās plānots ieviest skolēnu formas tērpus? 

Ieviest vienotus formas tērpus Jaunpiebalgas skolās nav plānots.

Kas tiek darīts, lai pagastā būtu zobārsts?

Zobārstniecības kabinets ir novecojis. Arī tad, ja kabinets tiktu atjaunots, atrast speciālistu būtu ļoti grūti.

Vajadzētu sakārtot klaiņojošo suņu jautājumu Melnbāržos. 

Ja tiek konstatēts, ka klaiņo suņi, iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar Cēsu novada pašvaldības policiju. 

 

Datums: 2024. gada 7. februāris