Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Informācija par norēķinu savstarpējās salīdzināšanas aktiem

Cēsu novada pašvaldība reizi gadā veic norēķinu salīdzināšanu, lai pārliecinātos par to, vai savstarpējie norēķini grāmatvedības uzskaitē tiek atspoguļoti korekti. Šādu kārtību paredz grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti*.

Šā gada novembrī un decembrī mūsu klientiem tiek izsūtīti norēķinu savstarpējās salīdzināšanas akti. Izsūtītie akti satur informāciju par stāvokli uz 2022.gada 31.oktobri.

Vēršam uzmanību, ka ar 01.01.2022. Cēsu novada pašvaldība pārņēma Priekuļu, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Amatas, Līgatnes un Pārgaujas apvienību saistības un prasības. 

Kas ir salīdzināšanas akts? Salīdzināšanas akts ir dokumentārs apstiprinājums savstarpējo norēķinu summām.

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

reģ. nr. 90000031048

Uzvārds Vārds

pers.kods

 

Debets, EUR

Kredīts, EUR

 

Debets, EUR

Kredīts, EUR

LĪGUMS: W00-00000

31.10.2022.

 

 

31.10.2022.

 

 

Šajā sadaļā tiek uzrādīta Cēsu novada pašvaldības informācija par norēķinu stāvokli pret klientu uz 31.10.2022. 

 

Kas atspoguļots kolonnā Debets?

Tā ir maksājamā summa (parāds), ja klients nav veicis maksājumu vai maksājums nav veikts pilnā apmērā.

 

Kas atspoguļots kolonnā Kredīts?

Tā ir pārmaksa, kas radusies, ja klients veicis lielāku maksājumu, nekā aprēķināts.

 

Šajā sadaļā klients uzrāda informāciju par norēķinu stāvokli pret Cēsu novada pašvaldību uz 31.10.2022.

 

Kas jāatspoguļo kolonnā Debets?

Pārmaksa, kas radusies, ja klients veicis lielāku maksājumu, nekā aprēķināts.

 

Kas jāatspoguļo kolonnā Kredīts?

Maksājamo summu (parādu), kas radusies, ja klients nav veicis maksājumu vai maksājums nav veikts pilnā 

 

Kā tiek izsūtīts salīdzināšanas akts?

Salīdzināšanas akts tiek nosūtīts uz klienta līgumā vai grāmatvedībā norādīto e-pastu vai, ja e-pasta adrese nav norādīta, pa pastu uz deklarēto dzīvesvietu.

Kā rīkoties, kad saņemts salīdzināšanas akts? 

Kad klients ir saņēmis salīdzināšanas aktu un piekrīt saņemtajai informācijai, tad 10 (desmit) dienu laikā pēc akta saņemšanas to paraksta, norādot arī paraksta atšifrējumu, un nogādā uz kādu no Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centru vai nosūta uz salīdzināšanas aktā norādīto e-pastu.

Salīdzināšanas akts tiek uzskatīts par apstiprinātu un nav jāiesniedz, ja aktā norādītā summa tiek apmaksāta 10 (desmit) dienu laikā pēc akta saņemšanas.

Ja apstiprināt parāda summu, lūgums veikt samaksu kādā no Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontiem:
LV51UNLA0004013130835 AS SEB banka
LV23LPNS0004103445331 VAS Latvijas Pasta banka
LV36HABA0001402038837 AS Swedbank
LV60PARX0002678560017 AS Citadele banka
LV73RIKO0002013105751 AS Luminor banka

Gadījumā, ja parāda summu nevarat samaksāt vienā maksājumā, lūgums iesniegt iesniegumu ar parāda atmaksas grafiku.

Ja salīdzināšanas aktā ir norādīta pārmaksa, un pakalpojums vairs netiks saņemts, lūgums iesniegt iesniegumu par pārmaksas atgriešanu vai pārmaksas pārcelšanu uz citiem pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. 

Iesniegumus lūgums nogādāt uz kādu no Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centru vai nosūtīt uz salīdzināšanas aktā norādīto e-pastu.

Savukārt, ja klients uzskata, ka viņa maksājamā summa vai pārmaksa uz konkrēto datumu atšķiras no aktā norādītās, tad nepieciešams sazināties ar Cēsu novada pašvaldības grāmatvedi, zvanot uz aktā norādīto tālruni vai nosūtot informāciju uz aktā norādīto e-pastu.

*Reglamentējošie normatīvie akti, kas paredz grāmatvedības uzskaiti  – “Grāmatvedības likums”, 21.12.2021. MK noteikumi Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”, 13.02.2018. MK noteikumi Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”.  

Datums: 2022. gada 28. novembris