Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Meža cirsmas izsole īpašumā "Baši", Jaunpiebalgas pagastā

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod meža cirsmu īpašumā "Baši", Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā ar kadastra Nr.42560070138, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42560070138, 1.kvartāla cirsmas nogabalos Nr. 1., 1.1.,2.,6.,7.,19.,21.,25.,27.,30.,31.,34.,34.1., ar izcērtamo platību 5,99 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 1349,91 m3-Izsoles objekts.

Izsoles objekta sākuma cena 53 562,00 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro 00 centi), izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsoles sākums 2023.gada 1.jūnijā plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2023.gada 3.jūlijā plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.06.2023. plkst.13.00 līdz 21.06.2023. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentiem Cēsu novada pašvaldības kontā Nr.LV51UNLA0004013130835, AS "SEB banka", kods UNLALV2X jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskai cirsmu izsolei "Baši", Jaunpiebalgas pagastā" un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Dokumenti

Datums: 2023. gada 30. maijs