Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Cēsu novada Sociālais dienests aicina Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus pieteikties pabalstam.

Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārā gadā bez personas ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, ja pabalsta pieprasītājs attiecīgajā kalendārā gadā šāda veida pabalstu nav saņēmis citā pašvaldībā.  Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

Lai saņemtu pabalstu, iedzīvotājiem Cēsu novada Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība (klātienē- jāuzrāda, sūtot ar e-pasarkstu parakstītu iesniegumu, jāpievieno kopija).

Pieteikumu pabalsta saņemšanai var iesniegt:

  • klātienē kādā no Cēsu novada Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām apmeklētāju pieņemšanas laikos. Darbinieku kontaktinformācija un pieņemšanas vietas un laiki šeit.
  • elektroniski Cēsu novada mājas lapā E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).

Neskaidrības vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 29358187.

Datums: 2023. gada 21. aprīlis